Raport bieżący nr 37/2016

Tytuł raportu: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Enea S.A. na wspólne z Energa S.A. zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka
Data: 30.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 19 września 2016 roku nr 28/2016 informuje, iż 30 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez Enea S.A. ze spółkami Energa S.A. i Elektrownia Ostrołęka S.A. oraz nabycie przez Enea S.A. 50% akcji przysługujących Energa S.A. w kapitale zakładowym spółki Elektrownia Ostrołęka S.A., a w konsekwencji wyrażenie zgody na współpracę Enea S.A. oraz Energa S.A. w odniesieniu do realizacji projektu Ostrołęka C, którego celem jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW ("Projekt", "Inwestycja", "Ostrołęka C").

Przebieg współpracy, co do zasady będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: Etap Rozwoju - do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; Etap Budowy - do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C. Po zakończeniu Etapu Rozwoju, Enea S.A. jest zobowiązana do uczestnictwa w Etapie Budowy przy założeniu, że spełniony jest warunek rentowności Projektu, a finansowanie Projektu nie naruszy kowenantów bankowych Spółki.

Szacuje się, że łączne nakłady inwestycyjne Enea S.A. do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 128 mln zł.

Do realizacji Inwestycji Energa S.A. zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka S.A., stanowiące 50% w kapitale zakładowym na rzecz Enea S.A., w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie Umowy Inwestycyjnej jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji Projektu.

Elektrownia Ostrołęka S.A. przy realizacji określonych założeń (w tym przy odpowiednim udziale Enea S.A., Energa S.A. oraz ewentualnych Inwestorów Finansowych) i zakładając wprowadzenie Rynku Mocy lub innych mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji Projektu.

Kolejnym krokiem jest podpisanie Umowy Inwestycyjnej przez Energa S.A., Enea S.A. i Elektrownia Ostrołęka S.A. Ustalone w ślad za podpisaniem Umowy Inwestycyjnej zasady współpracy powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy bloku energetycznego do końca 2016 roku, z celem ukończenia Inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.