Raport bieżący nr 32/2016

Tytuł raportu: Informacja nt. wypowiedzenia/odstąpienia przez Enea S.A. od umów dotyczących zakupu praw majątkowych
Data: 28.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 października 2016 r. Spółka złożyła oświadczenia (w zależności od umowy): (i) o wypowiedzeniu; albo (ii) o odstąpieniu od długoterminowych umów na zakup przez Spółkę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów) ("Umowy").

Umowy zostały zawarte w latach 2006-2014 z niżej wymienionymi kontrahentami, do których należą instalacje wytwórcze energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ("Kontrahenci"):

- Farma Wiatrowa Krzęcin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Megawind Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie;

- PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie;

- PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- "PSW" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- in.ventus sp. z o.o. EW Śniatowo sp.k. z siedzibą w Poznaniu;

- Golice Wind Farm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka przewiduje, że Umowy powinny ulec rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r. Dokładna data rozwiązania poszczególnych Umów jest uwarunkowana zapisami kontraktowymi.

Przyczyną wypowiedzenia/odstąpienia od poszczególnych Umów przez Spółkę było wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa.

Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania Umów będzie uniknięcie przez Spółkę straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów.

Szacowana całkowita wartość zobowiązań umownych Enea wynosiła około 1.187 mln zł netto. Powyższa wartość została obliczona według formuł cenowych przyjętych w Umowach za okres od dnia sporządzenia niniejszego Raportu do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania Umów.

Zmiany prawa, do których doszło po dniu zawarcia wymienionych Umów, tj. w szczególności:

-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229);

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) i związanych z tą ustawą kolejnych zmian prawa oraz ogłoszonymi projektami zmian prawa tj. w szczególności:

• ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925); oraz

• projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które ma zostać wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw,

spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzenia wiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki na dzień sporządzenia Raportu nie jest możliwe podanie przyszłej wartości rynkowej zielonych certyfikatów, do nabycia których Spółka byłaby zobowiązana do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania Umów.

Spółka informuje, że niektórzy z jej najważniejszych Kontrahentów również wskazali, że: (i) zmiany prawa miały i mają wpływ na ceny zielonych certyfikatów; oraz (ii) doprowadziły do zaburzenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń w długoterminowych umowach sprzedaży zielonych certyfikatów.