Raport bieżący nr 31/2016

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5% udziału funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.
Data: 17.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 października 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA o następującej treści:

"Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj.:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universam,

4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus,

5. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny,

("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69. ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm. dalej: "Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 października 2016 r. nabycia 756.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji ENEA SA ("Spółka"), dokonanego w dniu 12 października 2016 r. w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 22 032 363

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,9910%

Liczba głosów z akcji: 22 032 363

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9910%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 22 788 363

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,1622%

Liczba głosów z akcji: 22 788 363

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,1622%.

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

- Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

- Fundusze TFI PZU posiadają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie – kontrakty terminowe na index WIG20, z których pozycja syntetyczna teoretycznej liczby akcji Spółki stanowi 0,0127% udziału w kapitale zakładowym Spółki i stanowi 0,0127% udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z czym łączna liczba głosów (z posiadanych akcji oraz z pozycji wynikającej z kontraktów terminowych) stanowi 5,1749% ogólnej liczby głosów Spółki;

- TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki."