Raport bieżący nr 29/2016

Tytuł raportu: Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku
Data: 29.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. (Spółka, Enea) informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku" (Strategia) Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.

Enea optymalizuje i dostosowuje model funkcjonowania koncernu surowcowo – energetycznego do otoczenia rynkowego. Grupa będzie aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Enea będzie istotnie zwiększać swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiać na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii.

Zgodnie z nową misją: "Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji". Wizja wskazuje, że: "Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność".

W celu uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, Enea zdefiniowała 15 celów strategicznych w ramach czterech perspektyw, tj.:

1)Perspektywa Właściciela:

-Duży, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków;

-Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty pozyskania i utrzymania Klienta;

-Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;

-Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów;

-Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea.

2)Perspektywa Klienta:

-Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb;

-Dostarczanie w stosownym momencie tego co jest potrzebne (nie tylko tego co było zamówione);

-Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;

-Niski koszt zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK Enea;

-Poczucie bycia "zaopiekowanym" przez etycznego, rzetelnego i innowacyjnego dostawcę.

3)Perspektywa Procesów:

-Wytwarzanie optymalnego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi;

-Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości;

-Sprawne, zintegrowane zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku.

4)Perspektywa Rozwoju:

-Zaprojektowanie i wdrożenie procesu kształtowania nowoczesnego ładu organizacyjnego na wszystkich szczeblach w całej GK Enea;

-Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne.

Celem nadrzędnym określonym w strategii jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy. Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10 proc., natomiast wskaźnika rentowności aktywów ROA na poziomie 5 proc w perspektywie do 2025 r.

Strategia Enei zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do Klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. (wzrost o 24,4 proc. w stosunku do 2015 r.). Wzrost ten będzie nawiązywał do rozbudowy własnych, konwencjonalnych mocy wytwórczych. Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy 1075 MW, Enea planuje swoje zaangażowanie w budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących na poziomie dodatkowych 1500 – 2000 MW w perspektywie 2025 r. Część tych aktywności będzie realizować poprzez partnerstwa z innymi grupami energetycznymi. Jednocześnie Grupa zakłada modernizację istniejących bloków 200 MW i 500 MW w Elektrowni Kozienice w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności ich pracy oraz spełnienia norm środowiskowych, a w konsekwencji możliwości funkcjonowania aktywów na rynku w perspektywie do roku 2030. Realizacja tej strategii będzie oznaczała istotny wzrost znaczenia Enei w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Łączna moc zainstalowana konwencjonalnych źródeł wytwarzania ma wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 3,2 GW do 5,8 – 6,3 GW w 2025 r. Pozwoli to Grupie na produkcję ze źródeł własnych 20,7 – 22,8 TWh energii elektrycznej, co oznaczać będzie zbilansowanie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 – 500 MW. Trwają intensywne analizy modelu biznesowego projektu. Spółka zakłada, że zostanie on zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji. Od początku 2016 r. Enea przewiduje również przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych (lokalne obszary bilansowania). W związku z tym Grupa będzie stawiać na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). Enea akcentuje również dalszy rozwój segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. W zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów dostrzegając swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE.

Enea w nowej strategii zakłada zrównoważoną rozbudowę aktywów we wszystkich ogniwach łańcucha wartości dążąc do zabezpieczenia paliw na potrzeby własnej działalności wytwórczej. Grupa szacuje, że zwiększenie własnych, konwencjonalnych mocy do poziomu 5,8 GW podniesie zapotrzebowanie na węgiel kamienny z dzisiejszego poziomu ok. 5,5 mln ton / rok do ok. 10,9 mln ton / rok.

W obszarze wydobycia Enea planuje również utrzymanie roli lidera efektywności m.in. poprzez program "Kopalnia inteligentnych rozwiązań" mającego na celu wdrożenie innowacji technologicznych oraz IT prowadzących do dalszego wzrostu efektywności wydobycia i automatyzacji pracy pod ziemią. Enea zamierza również wykorzystać najlepsze praktyki w zarządzaniu kopalnią do rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Enea zakłada w strategii utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu obszaru dystrybucja, który już dzisiaj stanowi ok. 47 proc. EBITDA Grupy. Enea będzie maksymalizować niezawodność sieci poprawiając wskaźnik SAIDI do poziomu 144 min. oraz wskaźnik SAIFI do poziomu 1,69 w perspektywie 2025 r., w tym poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT pozwalających na szybkie wykrywanie awarii sieci i separowanie uszkodzonych odcinków (FDIR) oraz modernizację linii napowietrznych.

Ponadto Enea będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika strat sieciowych w 2025 r. na poziomie 5,9 proc. Enea będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną inicjując transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa.

Grupa deklaruje w strategii istotny wzrost innowacyjności swoich działań oraz koncentrację na Kliencie. Z łącznej liczby 60 opisanych w dokumencie inicjatyw strategicznych, aż 31 ma charakter innowacyjny i dotyczy rozwoju nowych linii biznesowych. Dzięki nim Grupa planuje zdywersyfikować strukturę przychodów w przyszłości, w tym poprzez oferowanie pakietowych produktów zawierających wartość dodaną dla Klientów. Enea Innovation stanie się jednym z istotnych centrów wdrażania w Grupie innowacyjnych rozwiązań wynikających ze strategii. W podmiocie tym oraz w strukturach do tego powołanych Enea będzie tworzyć profesjonalne mechanizmy zarządzania projektami wdrożeniowymi oraz budować zespół zdolny do przełożenia inicjatyw w realne produkty oferowane przez Grupę.

Enea będzie aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich czy rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W przyszłości Grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń. Grupa w strategii zakłada silne wsparcie rozwoju lokalnego i utrzymywanie lokalnych relacji społecznych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu. Grupa będzie dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, w tym jako atrakcyjny pracodawca, podmiot stymulujący rozwój społeczny oraz wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe.

Grupa zakłada zarządzanie efektywnością operacyjną w ramach, której szacuje optymalizację kosztów stałych o 700 mln PLN do 2025 roku w odniesieniu do roku bazowego 2016. Oznacza to kontynuację dotychczasowego programu poprawy efektywności prowadzonego w Grupie od ponad 3 lat.

Enea szacuje, że podstawowe nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Grupy w latach 2016 – 2030 będą kształtowały się łącznie na poziomie ok. 26,4 mld PLN. Enea planuje również wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz Grupa zoptymalizowała planowane w poprzedniej strategii wydatki inwestycyjne w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 r. Wygenerowany w ten sposób potencjał CAPEX oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwi Enei przeznaczenie dodatkowych 6,2 mld PLN w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld PLN w latach 2026 – 2030 na inwestycje rozwojowe. Nakłady te stanowią maksymalny budżet inwestycyjny jaki Grupa może przeznaczyć na atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje.

Ponadto Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 r. 5 – 10 proc. EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności. W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld PLN do 2025 r. oraz 2,5 mld PLN w latach 2026 – 2030. Finansowanie rozwoju w założeniu będzie również odbywało się poprzez strategiczne partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, w tym spółkami Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwami z sektora MŚP, jak również akwizycje wyspecjalizowanych podmiotów, co pozwoli na wzrost biznesu Grupy bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych.