teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea buduje solidne podstawy dla dalszego rozwoju innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej

Grupa Enea zamyka pierwsze półrocze dobrymi wynikami finansowanymi budując podstawy dla dalszego rozwoju innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej. Firma wpisuje się w nową politykę bezpieczeństwa energetycznego państwa i finalizuje prace nad aktualizacją strategii.

Głównym celem Grupy Enea jest budowa solidnych podstaw dla długofalowego rozwoju. Obserwowane w krajowej i światowej gospodarce zmiany wymuszają konieczność dostosowania do nich zachowań na rynku. Istotnym przeobrażeniom ulegają uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

- Grupa Enea musi działać wyprzedzająco i mieć przygotowane rozwiązania na to, co wydarzy się za 5, 10, a nawet 15 lat. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w pełni zaprojektować przyszłości w długich horyzontach czasowych. Możemy jednak zbudować firmę, która będzie szybciej i efektywniej od konkurencji wykorzystywała pojawiające się w jej otoczeniu szanse. Dlatego właśnie pracujemy nad aktualizacją naszej strategii korporacyjnej, patrząc na naszą przyszłość w perspektywie 2030 roku - powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

W związku z dynamiczną sytuacją w kluczowych dla Grupy Enea obszarach firma planuje przedstawić założenia zaktualizowanej strategii w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dokument ma wprowadzić ewolucyjne zmiany dostosowujące funkcjonowanie Grupy do wymagających warunków, zarówno na rynku energii, jak i paliw. W ten sposób Enea będzie optymalnie wykorzystywała potencjał każdego z obszarów biznesowych.

Wpisujemy się w nową politykę bezpieczeństwa energetycznego państwa

W pracach nad aktualizacją strategii Enea zidentyfikowała wyzwania i szanse stojące przed krajowym sektorem energetycznym i surowcowym. Firma zauważa, że energetyka musi przejść proces transformacji. Koniecznym jest podjęcie intensywnych działań na rzecz modernizacji i rozwoju  sektora.

- Zastosowanie czystych technologii węglowych zwiększy efektywność branży i zmniejszy obciążenia dla środowiska. Węgiel jest i nadal będzie podstawą miksu energetycznego w kraju i w naszej firmie. By wykorzystywać go jeszcze efektywniej, weryfikujemy różne możliwe metody uzyskiwania energii z tego surowca. Jesteśmy świadomi potrzeby głębokich zmian. W aktualizowanej strategii naszej firmy weryfikujemy różne scenariusze, które pozwolą Grupie na zbudowanie trwałych przewag konkurencyjnych, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju krajowej gospodarki - podkreślił Mirosław Kowalik.

Optymalizacja procesów i wykorzystanie efektów synergii pozwoliły na wypracowanie dobrych wyników finansowych

W I półroczu 2016 r. Grupa Enea odnotowała 5.599 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, tj. o 21,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 34,9 proc. r/r, wyniosła 1.207 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 471 mln zł, czyli o 12,7 proc. wyższym niż w I półroczu 2015 r.

Na  wyniki negatywny wpływ miało utworzenie w II kwartale odpisu z tyt. utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych obszaru zajmującego się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych w wysokości 42 mln zł (wpływ na zysk operacyjny). Odpis został utworzony w związku z wejściem w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ma charakter księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Grupy. Po jego wyłączeniu skonsolidowany zysk netto wzrósł w I półroczu br. o 20,8 proc. r/r i ukształtował się na poziomie 505 mln zł (wpływ na wynik netto -34 mln zł).

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. najwyższa EBITDA, 571 mln zł (wzrost o 5,0 proc. r/r), zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy  przyrost EBITDA - o 42 mln zł - miał miejsce w obszarze wytwarzania (wzrost o 14,7 proc. r/r). Niesprzyjająca sytuacja na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik obszaru obrotu, który w I półroczu br. wygenerował EBITDA w wysokości 51 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o obszar wydobycia, który w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. wypracował 283 mln zł EBITDA.

Grupa konsekwentnie realizowała zaplanowane inwestycje - w I półroczu br.  nakłady CAPEX wyniosły 1.171 mln zł, czyli o 4,3 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec czerwca 2016 r. znajdował się na bezpiecznym poziomie 1,7.

- Dokładnie kontrolujemy każdą złotówkę po stronie inwestycji i kosztów. W I połowie roku oszczędziliśmy 202 mln zł z 362 mln zł zaplanowanych w całym 2016 r. Dzięki optymalnej alokacji zasobów, realizowanym w sposób ciągły działaniom nakierowanym na poprawę efektywności oraz elastycznemu dostosowywaniu się wymagającego otoczenia rynkowego i prawnego, Grupa wypracowuje satysfakcjonujące wyniki finansowe i ma możliwość dalszego rozwoju - skomentował Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Grupa Kapitałowa LW Bogdanka po I półroczu 2016 roku: wydobycie zgodnie z planem, dobre wyniki finansowe 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I półroczu 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 848,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości blisko 75 mln zł. Oznacza to, że mimo dalszego spadku cen, zarówno przychody, jak i zysk netto utrzymały się na poziomie zbliżonym do tego samego okresu roku poprzedniego. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 96,6 mln zł (spadek o 4,7 proc. w ujęciu rok do roku) a EBITDA: 277,4 mln zł (spadek 4,9 proc.).

Wypracowane wyniki finansowe spółka ocenia jako dobre. Ich osiągnięcie, pomimo negatywnego wpływu niestabilnej sytuacji na rynku oraz utrzymujących się niskich cen węgla, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W efekcie rentowność EBITDA w I półroczu 2016 roku utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 32,7 proc.

W I półroczu bieżącego roku produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 4,3 mln ton, a sprzedaż 4,4 mln ton. Długość wykonanych w tym okresie wyrobisk korytarzowych wyniosła 12,1 km, co oznacza wzrost o 18,6 proc. w porównaniu z I półroczem 2015 r.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową i powróciła w II kwartale 2016 r. do osiągniętego w 2014 r. udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie ok. 25 proc. Podobnie udział w rynku węgla energetycznego ogółem osiągnął ponownie poziom ok. 16 proc. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka szacuje sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5-9,0 mln ton.

- Wypracowane w I półroczu tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre. Ich osiągnięcie w bardzo niesprzyjających warunkach rynkowych było możliwe dzięki ciągłej, konsekwentnej kontroli kosztów oraz optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Choć w drugim kwartale widoczny był wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych, ceny tego surowca w Polsce pozostają na bardzo niskim poziomie a nadpodaż na rynku węgla utrzymuje się. Dlatego w tej chwili nie widzimy jeszcze przesłanek do zmiany obecnych trendów rynkowych w bliskiej perspektywie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szacujemy naszą całoroczną sprzedaż węgla na poziomie 8,5-9,0 mln ton – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Utrzymujemy długotrwałe relacje z Klientami, inwestujemy i wdrażamy innowacyjne technologie

W I półroczu Enea zmieniała się z myślą o Klientach. Firma zakończyła proces wdrożenia dla wszystkich Klientów elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz Portalu Przyłączeniowego dla Klientów z jej obszaru dystrybucyjnego. Firma chce, aby jak najwięcej spraw Klienci mogli załatwić za pośrednictwem Internetu, siedząc wygodnie w domu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. w Elektrowni Kozienice uruchomiona została nowoczesna nastawnia Dyżurnych Inżynierów Ruchu. Nowe stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, co podnosi bezpieczeństwo i ułatwia pracę. Na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW dokonano pierwszego zasilenia z transformatora rezerwowo-rozruchowego w rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych – podano napięcie 110 kV. Cała inwestycja jest zaawansowana w 88 proc.

Ważnym dla Grupy wydarzeniem było przedłużenie przez Prezesa URE terminu ważności koncesji na dystrybucję energii elektrycznej Enei Operator. Dotychczasowa obowiązywała do 1 lipca 2017 r. Prace nad przygotowaniem wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów trwały od marca 2015 r. Obecnie koncesja ważna jest do 1 lipca 2030 r. Również w II kwartale 2016 r. Enea Operator wprowadziła innowacyjną technologię pozwalającą na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) i ograniczanie ich zasięgu do miejsca wystąpienia. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania było możliwe dzięki uruchomieniu przez spółkę kolejnej funkcjonalności dyspozytorskiego systemu SCADA, a dokładnie tzw. modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), który potrafi „ominąć" uszkodzony fragment sieci.