Raport bieżący nr 23/2016

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku
Data: 09.08.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) w dniu 9 sierpnia 2016 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2016 roku (I H 2016), Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych za ww. okres.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za I H 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 5 599 mln zł

EBITDA: 1 207 mln zł

EBIT: 611 mln zł

Zysk netto: 471 mln zł

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I H 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2 736 mln zł

EBITDA: 23 mln zł

EBIT: 22 mln zł

Zysk netto: 539 mln zł

Na wskazane powyżej wyniki negatywny wpływ miało m.in. jednorazowe zdarzenie związane z utworzeniem odpisu aktualizacyjnego bilansową wartość aktywów z obszaru zajmującego się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (Segment Wytwarzania, Odnawialne Źródła Energii, Obszar Wiatr). Odpis o którym mowa powyżej został utworzony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea

W Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea na łączną kwotę 42 mln zł.

Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za I półrocze 2016 r. przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w wysokości 42 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Enea za I H 2016 roku, którego publikację zaplanowano na 26 sierpnia 2016 roku.