Raport bieżący nr 17/2016

Tytuł raportu: Informacja w sprawie dywidendy
Data: 25.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do przyjętej w Enea S.A. (Spółka, Emitent) polityki dywidendowej, Zarząd Spółki informuje, że w związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, w dniu 25 maja 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą, nie jest rekomendowana wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2015.

Na powstanie straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 wpływ miały przede wszystkim dokonane odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w obszarze wytwarzania, które stanowią odzwierciedlenie oczekiwań Spółki co do generowania wolnych przepływów z istniejącego majątku w perspektywie średnio i długoterminowej.

Rekomendacja Zarządu Spółki jest wypadkową coraz bardziej wymagającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w otoczeniu regulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie planu inwestycyjnego Grupy Enea w krótkim i średnim horyzoncie czasowym.

Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej Grupy Enea, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój Spółki.

Jednocześnie Emitent podkreśla, że intencją Zarządu Spółki jest kontynuowanie w przyszłości dotychczasowej polityki w zakresie dywidendy zakładającej wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 60% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny przyjętej rekomendacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].