Raport bieżący nr 16/2016

Tytuł raportu: Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.
Data: 19.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Emitent) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 19 maja 2016 roku kolejnej transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie), a Enea Trading Sp. z o.o. (Enea Trading) łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji zawartych pomiędzy ww. podmiotami od dnia 23 listopada 2015 r. tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 54/2015 wyniosła 1.037,4 mln zł. Na ww. kwotę składają się transakcje w zakresie handlu energią elektryczną.

Transakcją o największej wartości składającą się na ww. wartość obrotów pomiędzy Enea Wytwarzanie i Enea Trading stanowi transakcja rozliczona w dniu 27 listopada 2015 r. o wartości 37,9 mln zł. Transakcja, o której mowa powyżej obejmowała sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizację i opierała się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz która jest przyjmowana przez operatora systemu elektroenergetycznego w danym okresie rozliczeniowym. Transakcja o której mowa powyżej zostanie zrealizowana w 2016 r. W ramach dokonywania transakcji o wskazanym powyżej przedmiocie stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wskazana powyżej łączna wartość transakcji wewnątrzgrupowych przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta przyjęty jako kryterium uznawania umów za znaczące.

Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji pomiędzy Enea Trading a Enea Wytwarzanie obowiązują do dnia 30 stycznia 2019 r. oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu ww. zasad. Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej Enea i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Enea.