Raport bieżący nr 15/2016

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2016 roku
Data: 05.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) w dniu 4 maja 2016 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2016 roku (IQ 2016), Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych za ww. okres.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za IQ 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2.937 mln zł

EBITDA: 668 mln zł

EBIT: 389 mln zł

Zysk netto: 290 mln zł

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za IQ 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.478 mln zł

EBITDA: 8 mln zł

EBIT: 7 mln zł

Zysk netto: 15 mln zł

Emitent zwraca uwagę, że w omawianym okresie nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za IQ 2016 roku, którego publikację zaplanowano na 16 maja 2016 roku.