Raport bieżący nr 11/2016

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wyników alokacji ceny nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Data: 04.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem prac związanych z alokacją ceny nabycia kontrolnego pakietu 64,57% akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (LWB) przez Enea S.A., zgodnie z MSSF 3 w dniu 4 marca 2016 r. podjęta została decyzja o dokonaniu odpisów aktualizujących bilansową wartość rozpoznanych aktywów.

W wyniku alokacji ceny nabycia akcji LWB rozpoznano pozycję wartość firmy o wartości 50,2 mln zł, która została przypisana do potencjalnej możliwości pozyskania przez LWB koncesji wydobywczych na nowych złożach węgla. Biorąc jednakże pod uwagę ogólną sytuację na rynku węgla oraz fakt, że obecny zasób operatywny LWB umożliwia eksploatację dotychczasowego złoża do roku 2039 Zarząd Enea S.A. podjął decyzję o odpisaniu całej wartości firmy powstałej w związku z transakcją.

Rozliczenie ceny nabycia LWB doprowadziło do rozpoznania aktywa z tytułu nierynkowych warunków umowy na zakup węgla zawartej pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i LWB. Umowa przewiduje wzór według jakiego zostaje wyliczona cena węgla w przypadku gdyby kolejne terminy rokowań cenowych nie doprowadziły do ostatecznego ustalenia ceny na kolejny okres rozliczeniowy. Wyliczana na podstawie przedmiotowej Umowy cena w sposób istotny odbiega od obecnych warunków rynkowych i dlatego wyliczone aktywo o wartości 94 mln zł zgodnie z MSSF 3 zostało odniesione w pozostałe koszty operacyjne roku 2015.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższa operacja ma charakter księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki alokacji ceny nabycia zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015, którego publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.