Raport bieżący nr 10/2016

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów
Data: 04.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem prac związanych z testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36 w ramach obszarów zajmujących się produkcją energii elektrycznej, energii cieplnej (Segment Wytwarzania) oraz produkcją węgla (Segment Wydobycia) w dniu 4 marca 2016 roku podjęta została decyzja o dokonaniu odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów w ww. segmentach.

W ramach Segmentu Wytwarzania testami objęto obszary: Elektrownie Systemowe, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (Wiatr, Woda).

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea

W Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea na łączną kwotę 1.702,8 mln zł (Obszar Elektrownie Systemowe: 1.222,3 mln zł, Obszar Ciepło: 253,6 mln zł, Obszar OZE: 226,9 mln zł), w tym:

- rzeczowe aktywa trwałe – 1.501,6 mln zł,

- wartości firmy rozpoznane przy rozliczaniu transakcji nabycia udziałów – 201,2 mln zł.

W Segmencie Wydobycia, wartości aktywów rozpoznane w wyniku alokacji ceny nabycia LW Bogdanka S.A. są zbieżne z wartościami użytkowymi aktywów oszacowanymi w trakcie testów na utratę wartości, dlatego odpisy z tytułu utraty wartości aktywów rzeczowych w Segmencie Wydobycia zostaną odniesione wyłącznie na wynik jednostkowy LW Bogdanka S.A.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik finansowy brutto na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym.

Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A.

W Segmencie Wydobycia łączna wartość oszacowanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych wyniesie 624,8 mln zł.

Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok obrotowy 2015 przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w wysokości 2.089,8 mln zł.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy

i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Enea S.A. i Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.