Raport bieżący nr 6/2016

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A.
Data: 20.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") zwołanym na dzień 28 grudnia 2015 roku, którego posiedzenie po ogłoszonej przerwie było kontynuowane w dniu 15 stycznia 2016 roku byli:

- Skarb Państwa, który posiadał w każdym dniu obrad NWZ 225.394.635 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 79,72% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,06 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał w każdym dniu obrad NWZ 17.000.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 17.000.000 głosów, co stanowiło 6,01% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,85% ogólnej liczby głosów w Spółce.