Raport bieżący nr 59/2015

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.
Data: 07.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 59/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z tym samym dniem ze składu Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Zamasza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Orlofa pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych. Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 grudnia 2015 r. delegowała z tym samym dniem Pana Wiesława Piosika pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.

Informacje nt. Pana Wiesława Piosika zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 58/2015 i pozostają aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].