teaser.jpg

Enea ma od BGK kolejne 700 milionów na swój rozwój

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Pieniądze pozyskiwane z przyszłych emisji tych obligacji będą przeznaczone na realizację strategii korporacyjnej Grupy. Do 2020 roku Enea planuje zainwestować łącznie prawie 17 miliardów.

W ramach zawartej umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie automatycznie każdą taką przyszłą emisję. Wykup obligacji będzie następował w ratach do 15 września 2027 r. Ich oprocentowanie zostało oparte o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę banku.

- Od kilku lat skutecznie realizujemy ambitny program inwestycyjny. Nasze zamierzenia będziemy finansować między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Budując nowe moce wytwórcze i unowocześniając sieci dystrybucyjne nie tylko zwiększamy wartość Grupy, ale także umacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Eneą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu „Inwestycje polskie”. Pierwsza umowa, dotycząca programu emisji obligacji do łącznej wysokości 1 mld złotych została zawarta 15 maja 2014 r. Środki te  zostały już w pełni wykorzystane.

- Zapewnienie finansowania dla kluczowych inwestycji energetycznych jest ważnym elementem misji BGK jako państwowego banku rozwoju. Już dzisiaj co czwarta złotówka zaangażowana w program „Inwestycje polskie” trafia na projekty energetyczne, a łączna wartość zawartych umów w sektorze, wliczając emisję Enei, to 6,7 mld zł – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK.

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej. Oferuje swoim Klientom innowacyjne produkty, dba o bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców północno-zachodniej Polski i produkuje ok. 9 procent energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju. Od niedawna grupa powiększyła się o Lubelski Węgiel Bogdanka i stała się w ten sposób nowoczesnym koncernem energetyczno-paliwowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.