Raport bieżący nr 51/2015

Tytuł raportu: Nabycie akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Data: 29.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 października 2015 roku Emitent nabył od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("LWB") 21.962.189 akcji o wartości nominalnej 5 zł za jedną akcję ("Akcje"), na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 14 września 2015 roku ("Wezwanie") po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte Akcje wyniosła 1.480.031.916,71 zł

(słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 71/100), a łączna wartość nominalna tych Akcji wynosi 109.810.945 zł (słownie: sto dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych).

Informacje nt. Wezwania zostały przekazane przez Emitenta w szczególności w raportach bieżących nr 34/2015, 43/2015 oraz 44/2015.

Akcje stanowią 64,57% kapitału zakładowego LWB i uprawniają do 64,57% głosów na walnym zgromadzeniu LWB. Ponadto Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) posiada 486.645 akcji LWB. Oznacza to, że w wyniku nabycia Akcji Emitent łącznie z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. posiada 22.448.834 akcji LWB, stanowiących 66% kapitału zakładowego LWB i uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu LWB.

Akcje zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta w wartości ewidencyjnej równej łącznej cenie nabycia tj. 1.480.031.916,71 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 71/100).

Według najlepszej wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a Akcjonariuszami LWB zbywającymi Akcje (jak również w przypadkach, w których ma to zastosowanie - osobami zarządzającymi Akcjonariuszami) nie zachodzą żadne powiązania.

Nabyte Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości w świetle łącznej ceny za Akcje, która przekracza 10% kapitałów własnych Enea S.A.

Akcje zostały nabyte ze środków własnych Emitenta - w związku z ogłoszeniem Wezwania ustanowiona została blokada na rachunku pieniężnym należącym do Emitenta.

LWB jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez LWB węgiel kamienny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LWB jest głównym dostawcą paliwa dla aktywów wytwórczych Grupy Kapitałowej Enea (Grupa).

Emitent traktuje inwestycję w Akcje jako lokatę długoterminową. Przejęcie kontroli nad LWB wpisuje się strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020 (Strategia). Jednym z kluczowych elementów aktualnej Strategii jest zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych. Przejęcie kontroli nad LWB zabezpieczy dostawy paliwa do głównych aktywów wytwórczych Grupy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego zakupu związanych z wykorzystaniem efektów synergii spodziewanych w związku z funkcjonowaniem LWB w ramach Grupy.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].