Raport bieżący nr 36/2015

Tytuł raportu: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej
Data: 14.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. ("Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Emitenta kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.