Raport bieżący nr 35/2015

Tytuł raportu: Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020 - ujawnienie informacji opóźnionej
Data: 14.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd Enea S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020. Aktualizacja 2015" (Aktualizacja Strategii). Emitent przyjął w tym samym dniu do realizacji zaktualizowaną Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej Enea.

W ciągu ostatnich kilku lat uwarunkowania rynkowe i regulacyjne kształtujące sektor elektroenergetyczny w Polsce podlegały i nadal podlegają dynamicznym zmianom. Zmiany te obejmują m.in. wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i niższy poziom cen energii, istotne zmniejszenie planów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania i zmianę ich struktury paliwowej, kwestię regulacji w zakresie OZE, potencjał wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w kraju oraz wyzwania stojące przed segmentem dystrybucji i sprzedaży energii. Aktywna obserwacja otoczenia rynkowego, w którym działa Grupa Kapitałowa Enea, rozwój innowacji, zasoby, potencjał, pozycja Grupy oraz realizacja znaczącej części strategii zatwierdzonej w roku 2013, stały się przesłanką do aktualizacji dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Grupy.

Docelowy scenariusz rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w Aktualizacji Strategii zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK Enea będzie budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Idea ta będzie wspierana poprzez: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz nowy filar – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości jako zabezpieczenie dalszego rozwoju Grupy.

Misja i wizja GK Enea pozostały niezmienione. Misją jest nadal "Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów", a wizją: "W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami".

Spółka nie zmieniła również mapy celów strategicznych. Zgodnie z zatwierdzoną Aktualizacją Strategii, strategicznymi celami działania Grupy Kapitałowej Enea w najbliższych latach, odzwierciedlającymi sformułowany scenariusz docelowy rozwoju, będą: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji.

W Aktualizacji Strategii Grupa zaadresowała istotnie trzy nowe elementy: (i) zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, (ii) innowacje oraz (iii) rozszerzoną politykę personalną Grupy Kapitałowej Enea.

GK Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją i oczekuje się, że presja ta będzie się zwiększać (rozwój OZE, koszt emisji CO2, rozwój połączeń transgranicznych). Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.

Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. W warunkach utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach. Działalność innowacyjna GK Enea będzie silnie zorientowana na potrzeby klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania.

Wnioski z analizy potrzeb GK Enea w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz sytuacji bieżącej w tym obszarze wskazują, że niezbędne jest sformułowanie i wdrożenie kompleksowej polityki personalnej dla GK Enea. Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed GK Enea i jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników.

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polityka będzie oparta o istotne ze strategicznego punktu widzenia instrumenty długookresowego oddziaływania na wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy oraz zasady ich wykorzystywania. Będzie określać również preferowany sposób realizacji zadań przełożonych wobec pracowników oraz sposób wykonywania pracy przez samych pracowników. W tym sensie polityka personalna ukształtuje kulturę organizacyjną firmy.

W ramach celu nadrzędnego, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Grupa będzie dążyła do poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych i rentowności aktywów, przy jednoczesnej budowie zaufania klientów poprzez skuteczne ofertowanie produktów / usług oraz obsługi dostosowanych do oczekiwań klientów.

Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF / pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć. W stosunku do perspektywy roku 2013 Grupa Kapitałowa Enea zweryfikowała w szczególności swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych obniżając w Aktualizacji Strategii docelowe (2020 r.) wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt.

Wzrost w rentownych obszarach będzie odbywał się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii.

Ostatnim elementem rozwoju w rentownych obszarach jest realizacja celu w zakresie wzrostu masy marży ze sprzedaży produktów. Cel będzie realizowany za sprawą inicjatyw podejmowanych zarówno przez obszar sprzedaży jak i obszar obrotu hurtowego.

Poprawa efektywności Grupy będzie realizowana poprzez koncentrację na działalności podstawowej, usprawnienie procesów obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych, co doprowadzi do corocznego obniżania kosztu obsługi klienta. Ponadto, Grupa będzie dążyła do optymalizacji kosztów stałych.

Realizacja wskazanych ścieżek będzie możliwa dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału organizacji. Udoskonalenie modelu zarządzania nastąpi dzięki dalszej integracji Grupy.

Docelowa struktura kapitałowa GK Enea odzwierciedla przyjęty kierunek koncentracji na działalności podstawowej. Grupa będzie prowadziła nadal działania restrukturyzacyjne w zakresie funkcjonowania podmiotów, których zakres działalności nie jest powiązany z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, w celu utrzymania w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości oraz spółek je wspierających.

Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową Enea inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 17 mld zł.

Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Realizacja przewidzianych działań w horyzoncie Strategii pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Enea, znaczące umocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy Grupy.