Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 34/2015

Tytuł raportu: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Data: 14.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2015

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 września 2015 r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., przekazał Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż 21.962.189 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("LWB") uprawniających do 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LWB ("Wezwanie").

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie.

W wyniku Wezwania Emitent zamierza osiągnąć do 66% akcji LWB.

Wzywający zamierza nabyć akcje w Wezwaniu tylko, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować taką liczbę akcji LWB, która łącznie z akcjami LWB posiadanymi obecnie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (jednostkę zależną Emitenta), pozwoli na osiągnięcie nie mniej niż 50%+1 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzaniu LWB.

Cena akcji w Wezwaniu ustalona została na 67,39 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) za jedną akcję.

Emitent przewiduje, że zapisy potrwają od 2 października 2015 r. do 16 października 2015 r.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad LWB.

Pełna treść Wezwania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.