Raport bieżący nr 32/2015

Tytuł raportu: Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych w ramach rozliczenia KDT
Data: 27.08.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku spółce zależnej Emitenta – Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie, Spółka) - została doręczona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia dla Enea Wytwarzanie kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych (Decyzja).

Prezes URE ustalił w Decyzji wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla Enea Wytwarzanie w kwocie (+)315.523.707 zł. Decyzja jest wykonalna i kwota określona w tej Decyzji powinna zostać wypłacona na rzecz Enea Wytwarzanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Decyzja w sprawie ustalenia korekty końcowej kosztów osieroconych uwzględnia okoliczność, że łączne saldo środków wypłaconych na rzecz i wpłaconych przez Enea Wytwarzanie na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 roku ("Ustawa o rozwiązaniu KDT") z tytułu zaliczek oraz korekt rocznych kosztów osieroconych za poszczególne lata okresu korygowania (2008 – 2014) wyniesie nominalnie (+)236.095.470 zł. W związku z treścią Decyzji, łączne saldo nominalnych kwot zaliczek, korekt rocznych oraz korekty końcowej kosztów osieroconych wypłaconych na rzecz lub wpłaconych przez Enea Wytwarzanie (łączna nominalna wysokość rekompensat z tytułu rozwiązania KDT) za cały okres korygowania wyniesie (+)551.619.177 zł. Do końca 2014 roku Spółka rozpoznała przychody z tytułu rekompensat kosztów osieroconych w wysokości 258.472.237 zł.

Emitent informuje, że od Decyzji w sprawie ustalenia korekty końcowej kosztów osieroconych służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W związku z tym, że ustalona w Decyzji kwota korekty końcowej jest akceptowalna dla Enea Wytwarzanie, Spółka nie zamierza składać odwołania od Decyzji.

Emitent przypomina, że ze względu na fakt, iż kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej zawarte przez wytwórców ze spółką PSE S.A. w latach 90-tych XX wieku zostały uznane przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomocą publiczną, przyjęto w Polsce Ustawę o rozwiązaniu KDT, zmierzającą do rozwiązania wyżej wymienionych kontraktów.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, począwszy od 1 kwietnia 2008 roku Enea Wytwarzanie uprawniona była do otrzymania rekompensat z tytułu ponoszenia w okresie korygowania, tj. w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku, tzw. kosztów osieroconych, wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktu długoterminowego. Decyzja Prezesa URE ustalająca wysokość korekty końcowej określa ostateczną wysokość rekompensat kosztów osieroconych należnych Enea Wytwarzanie i umożliwia zakończenie postępowań dotyczących ustalenia wysokości tych rekompensat.