Raport bieżący nr 29/2015

Tytuł raportu: Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku
Data: 21.08.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 roku, Zarząd Enea Wytwarzanie sp. z o.o., ("Enea Wytwarzanie"), będącej jednostką zależną od Emitenta, wysłał do spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("LWB") oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku między Elektrownią Kozienice S.A. (obecnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) i LWB, o podpisaniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2010 z dnia 5 marca 2010 roku oraz raportach późniejszych aktualizujących informacje w tej sprawie ("Umowa Wieloletnia") z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie Enea Wytwarzanie o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej będzie uważane za złożone z chwilą otrzymania go przez LWB albo z chwilą, kiedy LWB będzie mogło zapoznać się z tym oświadczeniem.

Wskutek złożonego przez Enea Wytwarzanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej, umowa ta ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przedmiotem Umowy Wieloletniej były dostawy węgla energetycznego z LWB do Enea Wytwarzanie w okresie od 4 marca 2010 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Umowa Wieloletnia została wypowiedziana przez Enea Wytwarzanie z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia między stronami co do cen węgla na rok 2016 w przewidzianym w Umowie Wieloletniej terminie, a także z uwagi na niekorzystne z perspektywy Enea Wytwarzanie warunki Umowy Wieloletniej, które nie odpowiadają aktualnej sytuacji na rynku węgla energetycznego.

Rozwiązanie Umowy Wieloletniej powinno przyczynić się do długoterminowej poprawy konkurencyjności Enea Wytwarzanie, a tym samym poprawy konkurencyjności Emitenta oraz jego grupy kapitałowej, z uwagi na możliwość pozyskania węgla energetycznego dla aktywów wytwórczych Grupy na korzystniejszych warunkach, niż wynikało to z wypowiedzianej Umowy Wieloletniej.

Umowa Wieloletnia została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].