Raport bieżący nr 24/2015

Tytuł raportu: Informacja nt. wewnątrzgrupowych obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Data: 15.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wyemitowaniem w dniu 15 lipca 2015 roku przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie) kolejnej serii obligacji o wartości nominalnej 936 mln zł (Obligacje), łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie i nabytych przez Enea S.A. w okresie od dnia 28 listopada 2014 roku (w której to dacie Spółka opublikowała raport bieżący nr 33/2014 w sprawie obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie) do dnia 15 lipca 2015 roku przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Enea S.A. i wyniosła 1.696 mln zł.

Transakcją o największej wartości była opisana powyżej transakcja z dnia 15 lipca 2015 roku. Termin wykupu Obligacji przypada na lipiec 2021 roku. Obligacje są obligacjami imiennymi i nie mają formy dokumentu oraz zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane są od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach a oferowanie miało miejsce w trybie art. 33 pkt 2 tejże ustawy. Obligacje nie były emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Spółka informuje, że opisana powyżej emisja Obligacji została opłacona poprzez kompensatę wierzytelności Enea S.A. względem Enea Wytwarzanie z tytułu wykupu obligacji wcześniejszych serii wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie. Emisja Obligacji miała na celu utrzymanie przez Enea Wytwarzanie dostępności środków pieniężnych wykorzystanych na realizację inwestycji, w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego B-11 w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych tej spółki. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne wszystkie opisane powyżej transakcje nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Enea.

Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji nabycia obligacji za znaczące Spółka przyjęła 10% kapitałów własnych.