Raport bieżący nr 19/2015

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 30.06.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Enea S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 696 608 000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych):

1. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 207 478 011,66 zł (słownie: dwieście siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy jedenaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) zysku na jedną akcję,

2. Zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości 489 129 988,34 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2015 roku i dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 roku. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji Enea S.A.

 

Podstawa prawna § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].