Raport bieżący nr 16/2015

Tytuł raportu: Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Data: 29.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących finansowania pozyskanego przez Enea SA (Spółka, Emitent) ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym do raportu bieżącego nr 29/2014 z 12 sierpnia 2014 r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 maja 2015 r. zawarta została umowa kredytu (Umowa), na mocy której EBI udostępnił Emitentowi nowe finansowanie w wysokości 946 mln zł lub jej równowartości w EUR, przy czym Umowa dopuszcza również wykorzystanie kredytu w innej walucie powszechnie stosowanej na głównych rynkach wymiany walut.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. (Program). Całkowity koszt Programu szacowany jest na kwotę ok. 1.894 mln zł w latach 2015 - 2017.

Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności kredytu wynosi 22 miesiące od daty zawarcia Umowy. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 10 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić będzie równowartość kwoty nie niższej niż 100 mln zł za wyjątkiem ostatniej transzy, której wysokość odpowiadać będzie niewykorzystanej kwocie kredytu.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Kredytobiorca ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach określonych w Umowie. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, ustalane jest ono przez EBI dla każdego okresu pomiędzy datami płatności (pierwszy okres rozpoczyna się w dniu wypłaty transzy ze zmiennym oprocentowaniem).

Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Ewentualne spory związane z Umową Strony poddały jurysdykcji sądów angielskich.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 29 maja 2015 roku w związku z podpisaniem Umowy zawarta została dodatkowo umowa o realizację Programu zawarta pomiędzy Emitentem, EBI i Enea Operator sp. z o.o., regulująca kwestie związane z zasadami realizacji Programu w części opartej o środki udostępnione przez EBI.