Raport bieżący nr 15/2015

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
Data: 25.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2015

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ, takie jak życiorysy osób, których kandydatury na stanowiska członków Rady Nadzorczej Emitenta zostały zgłoszone przez pracowników Spółki, a których wybór do składu Rady Nadzorczej Spółki przewidziany jest w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ oraz uzasadnienie Zarządu Spółki proponowanego podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w związku z punktem 11 planowanego porządku obrad.