Raport bieżący nr 13/2015

Tytuł raportu: Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a ENEA Trading Sp. z o.o.
Data: 12.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 12 maja 2015 roku kolejnej transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie), a ENEA Trading Sp. z o.o. (ENEA Trading) łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji zawartych pomiędzy ww. podmiotami od dnia 10 lutego 2015 r. tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 4/2015 wyniosła 1.161,4 mln zł.

Na ww. kwotę składają się transakcje w zakresie handlu energią elektryczną.

Transakcjami o największej wartości składającymi się na ww. wartość obrotów pomiędzy ENEA Wytwarzanie i ENEA Trading stanowi pakiet transakcji zawartych w dniu 23 lutego 2015 r. o wartości 61,5 mln zł. Transakcje, o których mowa powyżej obejmowały sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizację i opierały się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz która jest przyjmowana przez operatora systemu elektroenergetycznego w danym okresie rozliczeniowym. Transakcje o których mowa powyżej będą rozliczane w 2015 r . W ramach dokonywania transakcji o wskazanym powyżej przedmiocie stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wskazana powyżej łączna wartość transakcji wewnątrzgrupowych przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta przyjęty jako kryterium uznawania umów za znaczące.

Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji pomiędzy ENEA Trading a ENEA Wytwarzanie obowiązują do dnia 30 stycznia 2019 r. oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu ww. zasad. Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.