Raport bieżący nr 5/2015

Tytuł raportu: Emisja obligacji w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji Enei SA do maksymalnej kwoty 5 mld zł
Data: 10.02.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia przez Enea SA umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł (Umowa), Zarząd Enea SA informuje o przeprowadzeniu w dniu 10 lutego 2015 roku pierwszej emisji obligacji w ramach Umowy.

Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07% obligacji objęły banki, 30,66% obligacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27% obligacji otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 luty 2020 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85% w skali roku.

Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią Grupy Kapitałowej Enea, opublikowaną raportem bieżącym nr 32/2013.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Enea SA na dzień 30 września 2014 roku, zgodnie z ostatnim opublikowanym rozszerzonym skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za III kwartał 2014 roku, wyniosła ok. 3,2 mld zł. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Enea SA do czasu całkowitego wykupu obligacji wskazuje na to, że ze względu na zadłużenie finansowe związane z realizowanym programem inwestycyjnym, poziom zobowiązań Enea SA będzie wzrastał.

Obligacje w terminie do 60 dni od dnia emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w terminie 120 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

Proces emisji przeprowadzony został przez konsorcjum banków dilerów w składzie: ING Bank Śląski SA, PKO BP SA, Bank Pekao SA i mBank SA.