Raport bieżący nr 4/2015

Tytuł raportu: Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Eneą Wytwarzanie sp. z o.o. a Eneą Trading sp. z o.o.
Data: 10.02.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Enea SA (Emitent) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 9 lutego 2015 roku kolejnej transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie), a Enea Trading sp. z o.o. (Enea Trading) łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji sprzedaży od dnia 10 lutego 2014 r. wyniosła 1 169,4 mln zł.

Na ww. kwotę składają się głównie transakcje w zakresie handlu energią elektryczną, a w pozostałej części m. in. transakcje na prawach majątkowych.

Transakcjami o największej wartości składającymi się na ww. wartość obrotów pomiędzy Enea Wytwarzanie i Enea Trading stanowi pakiet transakcji zawartych w dniu 27 marca 2014 r. o wartości 36,8 mln zł. Transakcje, o których mowa powyżej obejmowały sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizację i opierały się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz która jest przyjmowana przez operatora systemu elektroenergetycznego w danym okresie rozliczeniowym. Transakcje o których mowa powyżej będą rozliczane w 2015 r. W ramach dokonywania transakcji o wskazanym powyżej przedmiocie, stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wskazana powyżej łączna wartość transakcji wewnątrzgrupowych przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta przyjęty jako kryterium uznawania umów za znaczące.

Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji pomiędzy Enea Trading a Enea Wytwarzanie obowiązują do dnia 30 stycznia 2019 r. oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu ww. zasad. Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej Enea i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Enea.