ENEA wśród 30 spółek giełdowych najlepiej raportujących dane pozafinansowe

Spółka została wyróżniona za poziom i przejrzystość komunikacji w zakresie danych pozafinansowych: środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (z ang. ESG) w projekcie „Analiza danych ESG w Polsce". ENEA S.A. znalazła się w gronie najlepszych w swojej branży, zdefiniowanej w badaniu jako spółki z sektora użyteczności publicznej.

Tak wysoka ocena ENEA S.A. związana jest z realizacją „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA”. W tym roku spółka wydała po raz pierwszy kompleksowy „Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA 2011”.
W dokumencie tym raportowane są m.in. wskaźniki związane z wpływem firmy na środowisko naturalne, z praktykami w miejscu pracy oraz z obszaru relacji z klientami czy polityką zaangażowania społecznego.

"Analiza danych ESG w Polsce"  to pierwszy tak duży w Polsce i Europie projekt, który zbiera i porządkuje dane pozafinansowe wszystkich spółek notowanych na polskiej giełdzie. Analiza poziomu raportowania danych pozafinansowych przeprowadzona została na próbie 831 spółek i obejmowała spółki notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z rynku NewConnect. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Więcej informacji o metodologii na www.seg.org.pl/esg.

Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.