Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla nowego bloku w Elektrowni

W dniu 30 czerwca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał Elektrowni "Kozienice" S.A. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji: Nowy blok energetyczny nr 11 o mocy 1000 MWe, zlokalizowanej na terenie Elektrowni „Kozienice” S.A. Decyzja ta określa również szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla. Zezwolenie zostało wydane na dziesięć lat.

Aktualnie Elektrownia "Kozienice" S.A. przeprowadza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy netto minimum 900 MWe, maksimum 1000 MWe” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Prace związane z budową nowego bloku w Elektrowni "Kozienice" S.A. rozpoczęto w 2007 roku. Biuro projektowe Energoprojekt - Warszawa S.A. wykonało analizę zasadności inwestycji. W 2008 r. wykonane zostało Studium Wykonalności bloku.

Do 31 grudnia 2008 r. przeprowadzono szereg prac związanych z inwestycją. Wykonano między innymi badania geologiczne gruntu przeznaczonego pod budowę bloku, wyburzono obiekty kolidujące z budową, zniwelowano i wygrodzono teren przeznaczony pod inwestycje. W 2008 roku została podpisana Umowa z PSE Operator S.A. o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku Nr 11 w Elektrowni „Kozienice” S.A.

Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego bloku energetycznego w 2008 roku umożliwiło uzyskanie bezpłatnych praw do emisji CO2. W ramach przyznanych derogacji, państwa członkowskie mogą przydzielić przejściowo (maksymalnie od 70% w 2013 r. do 0% w 2020 r.) bezpłatne uprawnienia instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, które funkcjonowały przed 31 grudnia 2008 r., jak również instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny faktycznie wszczęto do tego dnia. Ten warunek spełnił nowy blok w Elektrowni „Kozienice” S.A.

 Elektrownia „Kozienice” S.A. chce wykorzystać najlepszą z aktualnie dostępnych technologii tak, aby blok dzięki pracy na parametrach nadkrytycznych miał sprawność netto minimum 44.5 %. Blok ten będzie wyposażony we wszystkie najnowocześniejsze instalacje ekologiczne łącznie z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania ze spalin dwutlenku węgla. Szacunkowy koszt całej inwestycji ma wynieść 5,3-5,5 mld zł.
Uruchomienie jednostki planowane jest w roku 2016.

Prawa do emisji CO2

Handel uprawnieniami do emisji CO2 jest jednym z instrumentów polityki ekologicznej państwa, których ideą jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Proces Handlu Emisjami polega na zdefiniowaniu zbiorczego limitu emisji CO2 na dany okres, dla danego kraju, a następnie rozdzieleniu zgodnie z określonym algorytmem dopuszczalnej puli emisji, na instalacje objęte systemem handlu. Poszczególne sektory gospodarki i instalacje wewnątrz sektora otrzymują odpowiednią liczbę uprawnień CO2 nakazującą maksymalną ilość emisji, jaką może wypuścić do atmosfery dana instalacja. Limity dla poszczególnych instalacji zawarte są w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień. Uprawnienia te są zbywalne pomiędzy uczestnikami systemu. Przekroczenie limitu uprawnień powoduje konieczność zapłacenia wysokiej kary.

Projekt przydziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 - 2012 - KPRU II, zakłada dla  Elektrowni "Kozienice" S.A. ilość równą 9 636 619 t, co daje planowaną produkcję energii elektrycznej brutto 11,2 TWh (netto 10,5 TWh - bez potrzeb własnych).