Oferta akcji spółki ENEA S.A.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziło dzisiaj swój zamiar przeprowadzenia sprzedaży do 16% akcji na okaziciela w spółce ENEA S.A. Oferta skierowana będzie do wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce i zagranicą. Zamknięcie oferty jest oczekiwane w lutym 2010 roku, z zastrzeżeniem warunków rynkowych.

Wszystkie oferowane akcje stanowią akcje istniejące notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będące aktualnie własnością Skarbu Państwa. Dalsze szczegóły dotyczące struktury oferty mogą zostać opublikowane we właściwym czasie.

Credit Suisse pełni rolę Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu, a Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. i UniCredit role Współprowadzących Księgę Popytu.

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE PRASOWE NIE STANOWI ZAPROSZENIA ANI OFERTY SPRZEDAŻY, INWESTYCJI LUB OBROTU ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA, INWESTYCJI LUB OBRACANIA JAKIMIKOLWIEK PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI WŁĄCZNIE.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE PRASOWE NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO OFERTY NABYCIA LUB OBJĘCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ALBO W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANIE ANI SPRZEDAWANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI BEZ REJESTRACJI LUB ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933). PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. I NIE BĘDĄ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZA WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD TAKIEGO OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE PRZEPROWADZA SIĘ ŻADNEJ PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Niniejsza informacja jest rozpowszechniana i skierowana wyłącznie do osób, o których mowa w art. 19 lub art. 49 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) zawodowo zajmujących się inwestycjami lub podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto zgodnie z art. 49 i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana (osoby takie będą dalej zwane łącznie „wskazanymi osobami” (ang. „relevant persons”)). Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument ani się na niego powoływać. Inwestycje lub działalność inwestycyjna, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom i będą realizowane wyłącznie wspólnie ze wskazanymi osobami.

DYSTRYBUCJA NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW MOŻE BYĆ NIEZGODNA Z PRAWEM W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE PRASOWE NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI ANI ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WŁĄCZNIE Z ICH TERYTORIAMI I POSIADŁOŚCIAMI, JAKIMIKOLWIEK STANAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OKRĘGIEM KOLUMBIA), AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII.