Wstępny przedział cenowy akcji zwykłych ENEA S.A.

ENEA S.A. niniejszym potwierdza, że wstępny przedział cenowy dotyczący zamierzonej sprzedaży do 16,05% akcji zwykłych ENEA S.A. został ustalony przez Ministra Skarbu Państwa na poziomie 15,50 – 17,50 zł za akcję. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że przedział cenowy ma jedynie charakter orientacyjny. Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji ofertowanych na podstawie wyników budowania księgi popytu, w związku z czym ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych może mieścić się w powyższym wstępnym przedziale cenowym lub też może zostać ustalona na innym poziomie.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO, ANI OFERTY, SPRZEDAŻY, INWESTYCJI LUB OBROTU ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA, INWESTYCJI LUB OBRACANIA JAKIMIKOLWIEK PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI WŁĄCZNIE.

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO OFERTY NABYCIA LUB OBJĘCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ALBO W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANIE ANI SPRZEDAWANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI BEZ REJESTRACJI LUB ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933). PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. I NIE BĘDĄ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZA WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD TAKIEGO OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE PRZEPROWADZA SIĘ ŻADNEJ PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, o których mowa w art. 19 lub art. 49 Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), zawodowo zajmujących się inwestycjami lub podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto zgodnie z art. 49 i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany (osoby takie będą dalej zwane łącznie „wskazanymi osobami” (ang. „relevant persons”)). Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat prasowy ani się na niego powoływać. Inwestycje lub działalność inwestycyjna, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom i będą realizowane wyłącznie wspólnie ze wskazanymi osobami.

DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU PRASOWEGO MOŻE BYĆ NIEZGODNA Z PRAWEM W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI ANI ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WŁĄCZNIE Z TERYTORIAMI I POSIADŁOŚCIAMI PODLEGAJĄCYMI JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, JAKIMIKOLWIEK STANAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I OKRĘGIEM KOLUMBIA), AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII.