Raport bieżący nr 38/2014

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 18.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych.

Zakres umowy obejmować będzie przeprowadzenie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015-2017 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2015-2017 wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.

Wybór dokonany został zgodnie §11 ust. 2 pkt 13 i §20 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3546.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu, przy czym Spółka korzystała z usług KPMG Audyt sp. z o.o. tj. komplementariusza wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio:

- przeglądów śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2012 - 2014,

- badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012 – 2014,

- przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2008,

- przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2006 - 2007.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]