Raport bieżący nr 35/2014

Tytuł raportu: Obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej.
Data: 15.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia z pięcioma bankami tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Zachodnim WBK SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Nordea Bank Polska SA (Banki) umowy programowej ustalającej warunki Programu Emisji Obligacji do kwoty 4 000 mln zł (Umowa Programowa) Zarząd Enea SA (Emitent) informuje, że korzystając z uprawnień wynikających z Umowy Programowej złożył Bankom jednostronne oświadczenie, na mocy którego w dniu 15 grudnia 2014 r. wartość Umowy Programowej obniżona została do kwoty 3 000 mln zł. Pozostałe warunki Umowy Programowej nie uległy zmianom.

Celem obniżenia wartości Programu jest obniżenie ponoszonych z tego tytułu kosztów oraz optymalizacja dostępnych źródeł finansowania.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego w ramach ww. Umowy Programowej Emitent wyemitował 5 serii obligacji o łącznej kwocie 860 mln zł.