Raport bieżący nr 33/2014

Tytuł raportu: Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie SA
Data: 28.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Enea SA (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2014 roku pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 350 mln zł (Obligacje) wyemitowanej przez Enea Wytwarzanie SA (Enea Wytwarzanie) w ramach umowy programowej dotyczącej emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości 760 mln zł (Program) zawartej w dniu 17 listopada 2014 roku pomiędzy Enea SA, a Enea Wytwarzanie SA, łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie i nabytych przez Enea SA w okresie od dnia 19 kwietnia 2014 roku (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 20/2014 w sprawie obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie) do dnia 28 listopada 2014 roku przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Enea SA i wyniosła 1 320 mln zł.

Transakcją o największej wartości była przeprowadzona w dniu 28 listopada 2014 roku transakcja nabycia przez Enea SA. Obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie, o której mowa powyżej. Termin wykupu ww. Obligacji przypada na marzec 2020 roku. Obligacje są obligacjami imiennymi i nie mają formy dokumentu oraz zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane są od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach a oferowanie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie były emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

 Jednocześnie Enea SA informuje, że opisana powyżej emisja obligacji dokonana została w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez Enea Wytwarzanie w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych Enea Wytwarzanie, w ramach realizowanej przez Enea SA polityki zapewnienia finansowania dla wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej Enea. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne tego typu transakcje nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Enea.

 Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji nabycia obligacji za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.