Raport bieżący nr 30/2014

Tytuł raportu: Podpisanie Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej
Data: 03.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 3 września 2014 roku, pomiędzy ENEA S.A., Polską Grupą Energetyczną S.A. ("PGE"), TAURON Polska Energia S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. zawarta została Umowa Wspólników, zgodnie z którą ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., jako Partnerzy Biznesowi, nabędą od PGE, na podstawie odrębnej umowy, łącznie 30% udziałów (każdy z Partnerów Biznesowych nabędzie po 10% udziałów) w spółce celowej – PGE EJ 1 Sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe ("Projekt"). Zgodnie z założeniami, Grupa PGE pełnić będzie rolę lidera Projektu, a spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. ma w przyszłości pełnić funkcję operatora elektrowni. Warunkiem nabycia udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. przez Partnerów Biznesowych jest uzyskanie zgody na koncentrację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wniosek w tej sprawie został złożony przez strony Umowy Wspólników w dniu 1 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z Umową Wspólników, strony zobowiązują się wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, sfinansować działania przypadające na lata 2014-2016 w ramach fazy wstępnej Projektu ("Faza Wstępna"). Faza Wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction) dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 Sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację ("Postępowanie Zintegrowane"). Zgodnie z Umową Wspólników, zaangażowanie finansowe ENEA S.A. w okresie Fazy Wstępnej nie przekroczy kwoty ok. 107 mln zł i ma polegać na wnoszeniu wkładów, do wysokości tej kwoty, na podwyższony kapitał zakładowy PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzja dotycząca deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron (w tym ENEA S.A.) w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy Wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego.