Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2014 r.