Raport bieżący nr 27/2014

Tytuł raportu: Zawarcie przez ENEA S.A. umowy dotyczącej programu emisji obligacji
Data: 30.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 – 2020 Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w ramach pozyskania finansowania na realizację inwestycji opisanych w ww. strategii oraz finansowanie bieżącej działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej ENEA, w dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Spółką, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i mBankiem S.A. (łącznie: "Banki") została podpisana umowa dotycząca programu emisji obligacji ENEA S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł ("Program"), na mocy której Banki zostały powołane na dealerów obligacji ("Umowa"). Funkcję agenta kalkulacyjnego, agenta ds. płatności oraz depozytariusza pełnił będzie ING Bank Śląski S.A. Pozostałe banki poza rolą dealerów będą pełnić funkcję sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Dodatkowo Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. będzie pełnił w Programie rolę agenta technicznego.

Obligacje emitowane w ramach ww. Programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii, oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom. Okres zapadalności obligacji może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat. Zgodnie z zapisami Umowy obligacje będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a następnie mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach rynków prowadzonych przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Umowa została zawarta na czas nieograniczony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy co do zasady z 90-dniowym okresem wypowiedzenia.

Spółka w razie przeprowadzenia emisji będzie ponosić standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem obejmujące wynagrodzenie obligatariuszy (odsetki lub kwotę dyskonta) oraz wynagrodzenie Banków (prowizję dealerską).