Raport bieżący nr 25/2014

Tytuł raportu: Zawarcie przez ENEA S.A. umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 maja 2014 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym równolegle funkcje Gwaranta Emisji, Agenta ds. Emisji, Agenta Płatności i Depozytariusza (Bank Gwarant) została podpisana umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji długoterminowych o wartości 1.000 mln zł (jeden miliard złotych) (Umowa Programowa), w ramach której pomiędzy Emitentem, a Bankiem Gwarantem ustalone zostały warunki programu emisji obligacji (Program).

Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz jego istotnych podmiotów zależnych.

Program emisji obligacji został zawarty na okres 12 lat i 7 miesięcy i kończy się w dniu 15 grudnia 2026 roku, natomiast okres dostępności Programu, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 15 grudnia 2016 roku. Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone.

Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł (sto milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 mln zł (jeden milion złotych). Obligacje będą obligacjami imiennymi i nie będą miały formy dokumentu.

W ramach Programu Emitent uprawniony będzie do emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej wartości Programu tj. kwoty 1.000 mln zł (jeden miliard złotych). Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.