Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2014 r.