Raport bieżący nr 23/2014

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 roku
Data: 29.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 roku ("ZWZ") jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na ZWZ był Skarb Państwa. Skarb Państwa posiadał na ZWZ 225.394.635 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 88,49% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,06 % ogólnej liczby głosów w Spółce.