Raport bieżący nr 22/2014

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w kwocie 833.465.000 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych):

1. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 251.622.269,46 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), co stanowi 0,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy) zysku na jedną akcję,

2. Zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości 581.842.730,54 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2014 roku i dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2014 roku. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji ENEA S.A.