Raport bieżący nr 20/2014

Tytuł raportu: Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcji wewnątrzgrupowych
Data: 18.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 18 kwietnia 2014 r. pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 150 mln zł wyemitowanej przez ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) w ramach umowy programowej z dnia 8 września 2012 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2012, łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie (w tym obligacji wyemitowanych przez połączoną w dniu 31 grudnia 2013 roku z ENEA Wytwarzanie spółkę Elektrociepłownia Białystok S.A.) i nabytych przez ENEA S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 10% kapitałów własnych ENEA S.A. przyjmowany przez ENEA S.A. za kryterium uznawania umów za znaczące i wyniosła 1.116 mln zł.

Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez ENEA Wytwarzanie w ramach realizowanej przez ENEA S.A. polityki zapewnienia finansowania dla wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają one wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.

W dniu 18 kwietnia 2014 r. ENEA S.A. dokonała emisji obligacji w łącznej wysokości 150 mln złotych w ramach umowy programowej z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 4 mld złotych. Emisja została objęta w całości przez Gwarantów w ww. programie tj. Bank PKO BP S.A., PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Nordea Bank Polska S.A. O zawarciu umowy programowej z dnia 21 czerwca 2012 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2012.