Raport bieżący nr 18/2014

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 04.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2014

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki.

Na mocy ww. postanowienia Sąd dokonał rejestracji zmiany § 5, § 11 ust. 5 pkt 1, § 20 ust. 2 pkt 2, wykreślenia § 20 ust. 2 pkt 8, wykreślenia § 20 ust. 5, zmiany numeracji w związku z wykreśleniem w § 20 ust. 5 – numeracja § 20 ust. 6 zastąpiona numeracją ust. 5, zmiany § 26 ust. 2, zmiany § 27 ust. 4 pkt 1, zmiany § 40 ust. 4 oraz wprowadzenia do § 40 ust. 7 Statutu Spółki, które zostały dokonane na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz zmian w Statucie Spółki przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.