Raport bieżący nr 16/2014

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 kwietnia 2014 roku
Data: 28.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu Intercontinental (sala La Boheme) przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2013.

6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiemu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 8 kwietnia 2014 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., tj. nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Górecka 1 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., tj. w dniach 18, 22, 23 kwietnia 2014 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 418. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza

i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym

z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną (w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego), akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone

w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawa akcjonariuszy.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna.

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Uwagi Zarządu ENEA S.A. bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Pozostałe informacje.

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w związku z możliwą rejestracją audio – video posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r., jak również zamiarem ewentualnego zamieszczenia zapisu z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na stronie internetowej Spółki, przystąpienie akcjonariusza Spółki oraz innych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. do udziału

w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. poczytuje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku oraz ewentualnych wypowiedzi akcjonariuszy oraz innych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dla ww. celów.