Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2013 r.