Raport bieżący nr 15/2014

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy
Data: 19.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w kwocie 251.622.269,46 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2013.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 251.622.269,46 zł, co stanowi 0,57 zł zysku na jedną akcję.