Raport bieżący nr 12/2014

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 11.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10 marca 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Emitenta Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 251.622.269,46 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres zgodnie z intencją Zarządu Spółki miałby zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny zaproponowanego podziału zysku.