Raport bieżący nr 9/2014

Tytuł raportu: Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii B ENEA S.A.
Data: 31.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 roku, otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 31 stycznia 2014 roku (Uchwała KDPW), zgodnie z którą Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B ENEA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLENEA000013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią Uchwały KDPW zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji w sprawie dopuszczenia, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu dopuszczenia ww. akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.