Raport bieżący nr 7/2014

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5% udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 23.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) o zwiększeniu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W otrzymanym zawiadomieniu Fundusz informuje, że nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 20 stycznia 2014 r. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 11.296.751 akcji Spółki, co stanowiło 2,56% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 11.296.751 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,56% ogólnej liczby głosów.

W dniu 23 stycznia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 23.296.751 akcji Spółki, co stanowi 5,28% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 23.296.751 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,28% ogólnej liczby głosów.