Raport bieżący nr 3/2014

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Data: 20.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku oraz nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 roku podpisany został pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku. Zawarta w dniu 14 stycznia 2010 roku umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji płatności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na łączną kwotę 1.513.882.600,00 zł netto. Wskazana kwota płatności może być korygowana, o ile wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z faktur, a faktycznie należnym wynagrodzeniem.

Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.